Sprzedaż

 • Faktura sprzedaży – wystawiając nową fakturę sprzedaży VAT można wybrać jeden z kilkudziesięciu aktualnie dostępnych szablonów wydruku. Nowe szablony wydruku można następnie pobrać korzystając z „Centrum aktualizacji” firmy Sokaris. Istnieje również możliwość zlecenia wykonania szablonu faktury firmie „Sokaris” wg załączonego wzoru. Faktury VAT można wystawić zarówno w cenach netto jak i brutto. Fakturę VAT można wystawić zarówno jako numerowaną, nienumerowaną jak i proforma;
 • Faktura zaliczkowa – program do wprowadzonego zamówienia od klienta, wystawia fakturę zaliczkową na wartość wpłaconej zaliczki. Po sfinalizowaniu całej transakcji generuje fakturę podsumowującą, ujmując informację o wcześniejszych zaliczkach ;
 • Faktura MP – w przypadku, gdy firma funkcjonuje na rynku w roli Małego Podatnika można zmodyfikować funkcjonowanie rejestrów VAT do przepisów „MP”. Wszystkie faktury będą wystawiane i rozliczane wg zasad obowiązujących „MP”;
 • Rachunek – w przypadku gdy firma nie jest płatnikiem VAT można drukować rachunki zamiast faktur VAT;
 • Paragon – program współpracuje ze wszystkimi drukarkami fiskalnymi działającymi na protokołach Posnet i Elzab. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienie modułu wirtualnej drukarki fiskalnej, który pozwala na drukowanie paragonów z wielu stanowisk ja jednej drukarce fiskalnej;
 • Faktura sprzedaży w walucie i VATem w złotówkach – Faktura wystawiona w walucie np. Euro po zaksięgowaniu według kursu z wybranego dnia może być wydrukowana z wartościami VAT przeliczonymi na PLN;
 • Faktura eksportowa – jeżeli firma wystawia faktury w innym języku lub innej walucie niż PLN istnieje możliwość wystawiania faktur eksportowych – wartość każdego towaru użytego w fakturze zostanie automatycznie przeliczona na wskazana walutę wg aktualnego kursu;
 • Faktura zakupu – program umożliwia zmiany stanów magazynowych za pomocą faktur zakupu. Wpisanie faktury zakupu dokumentującej zakup towaru spowoduje automatyczne naniesienie odpowiednich zmian w stanach magazynowych;
 • Korekta faktury VAT – program umożliwia wystawienie faktur korygujących do wystawionych w programie faktur sprzedaży VAT;
 • Zamówienie od klienta – Dokument ukazuje stan realizacji zamówienia od klienta. Zamówienie może być niezrealizowane, zrealizowane lub zrealizowane częściowo. Na podstawie zamówienia program może wygenerować fakturę/faktury na dotychczas niezafakturowane pozycje zamówienia. Czytelne raporty i możliwość filtrowania listy zamówień pozwalają łatwo zapanować nad zamówieniami wymagającymi realizacji;
 • Zamówienie dla dostawcy – Dzięki temu dokumentowi łatwo można zamawiać kończące się produkty u swoich dostawców. W czasie pracy z programem można dodawać kończące się towary do listy podręcznej a następnie jednym kliknięciem utworzyć z nich zamówienie. Na podstawie zamówienia program może wygenerować fakturę zakupu wprowadzającą na stan towary faktycznie otrzymane od dostawcy;
 • INTRASTAT – Deklaracje statystyczne INTRASTAT – podczas wystawiania faktur dla firm z krajów Unii Europejskiej określa się wszystkie niezbędne informacje, które następnie będą wykorzystane w deklaracji statystycznej INTRASTAT: kraj wysyłki, warunki dostawy i rodzaj transportu, rodzaj transkacji, kod CN, ilość w uzupełniającej jednostce miary, masa netto, wartość statystyczna w PLN.
  Deklaracja INTRASTAT jest generowana automatycznie na podstawie rejestru sprzedaży co pozwala maksymalnie skrócić czas jej wykonania. Program umożliwia stworzenie deklaracji INTRASTAT w wersji papierowej (drukowanej) oraz w wersji elektronicznej (format XML).

Rejestry

 • Rejestr zakupu VAT
 • Rejestr sprzedaży faktur VAT
 • Rejestr korekt VAT
 • Rejestr faktur eksportowych
 • Rejestr sprzedaży detalicznej

Magazyn

 • Ewidencja ilościowa towaru (z możliwości wyłączenia ewidencji) – program prowadzi ewidencję stanu ilościowych towarów na magazynie. Aktualną ilość towaru na magazynie można sprawdzić w kartotece towarów lub generując raport stanów magazynowych. Każde wystawienie faktury sprzedaży VAT lub faktury zakupu powoduje automatyczne naniesienie zmian w ilości towaru na magazynie;
 • Stan alarmowy towarów – dla każdego ewidencjonowanego towaru można ustalić stan alarmowy. Generując następnie raport stanów magazynowych można ująć w nim tylko towary, których ilość na magazynie osiągnęła ustalony stan alarmowy. Pomoże to w sprawniejszym zarządzaniu firmą, a w szczególności w uniknięciu wystąpienia sytuacji braku towaru na magazynie;
 • Zwiększenie / zmniejszenie stanu magazynowego „z ręki” – ilość towaru na magazynie można zwiększyć lub zmniejszyć bez konieczności wystawiania faktury dokumentującej tą operację. Wystarczy w kartotece towaru podać ilość, o którą ma zostać zwiększony / zmniejszony jego stan;
 • Przydzielenie towaru do magazynu – każdy towar można przydzielić do wskazanego magazynu. Można następnie ograniczyć listę towarów w kartotece do towarów z wybranych magazynów; w podobny sposób można ograniczać zawartość raportów dotyczących towarów;
 • Lokalizacja towaru na magazynie – podanie dokładnej lokalizacji towaru na magazynie pozwala na jego łatwiejsze i szybsze odszukanie;
 • Wydruki cen specjalnych dla danego kontrahenta – każdemu kontrahentowi można udzielić ceny specjalnej na wybrany towar. Cena specjalna jest nadawana indywidualnie dla każdego klienta niezależnie od progu cenowego, do którego należy. Istnieje możliwość wydruku listy towarów, na które wybrany kontrahent posiada ceny specjalne;
 • Inwentaryzacja – celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu towarów na magazynie. Zasadniczym jej celem jest dokonanie weryfikacji zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym. Po zamknięciu inwentaryzacji zweryfikowane stany magazynowe zostaną zapisane w bazie programu;
 • Arkusz spisu z natury – dokument arkuszu spisu z natury ma na celu ułatwienie policzenia faktycznych stanów towarów na magazynie. Wydrukowany dokument można zabrać na magazyn i wpisać na niego faktyczne stany magazynowe;
 • Protokół różnic – dokument zawiera dane na temat wszystkich towarów na magazynie i ilości – wykrytych w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji – ich niedoborów / nadwyżek;
 • Bilans otwarcia – dokument bilansu otwarcia jest generowany po zamknięciu inwentaryzacji. Przedstawia on stan faktyczny towarów na magazynie obliczony wskutek przeprowadzonej inwentaryzacji;
 • Automatyczne wyliczanie cen w/g marży – po zdefiniowaniu w słowniku marży można ją użyć do automatycznego przeliczania cen. Wystarczy podać tylko jedną (bazową) cenę aby program wyliczył pozostałe wg wskazanej marży;

Płatności

 • Wyciągi – dzięki wbudowanemu modułowi Bankonet, system pobiera wyciągi z Twojego konta bankowego zapisując je do programu. Pozwala Ci to kontrolować wszystkie wpłaty i wypłaty z rachunków bankowych w jednym miejscu.
 • Dokument KW – dokument służy wydaniu z kasy firmy gotówki na spłatę zobowiązań firmy. Po wybraniu danych kontrahenta program automatycznie wyliczy należną mu kwotę;
 • Dokument KP – dokument wystawiany jest w celu potwierdzenia przyjęcia od klienta wpłaty gotówkowej – program automatycznie sumuje wartość niezapłaconych przez kontrahenta dokumentów obliczając na bieżąco pozostałą do spłaty kwotę;
 • Wpłaty zaliczki – dokument KP może być użyty w celu przyjęcia od kontrahenta zaliczki na poczet przyszłych należności. Program zaproponuje wstawienie wpłaconej zaliczki do faktury VAT przy późniejszym jej wystawianiu – „Faktura-NT” obliczy sumę wpłaconych zaliczek obniżając kwotę do zapłaty o wartość nie większą niż wartość faktury;
 • Kompensaty – mogą być stosowane jako forma rozliczeń z kontrahentami, którzy występują w firmie w roli zarówno dostawców jak i odbiorców. Program zsumuje wzajemne zobowiązania firmy i wybranego kontrahenta a następnie skompensuje je (wyrówna należności w formie umownej) do wybranej wysokości;
 • Wezwanie do zapłaty – druk wezwania do zapłaty służy ponagleniu kontrahentów spóźniających się ze spłatą swoich zobowiązań wobec firmy. Druk zawiera zestawienie nieuregulowanych płatności klienta wraz z informacją o sposobie ich spłaty;
 • Nota odsetkowa – nota odsetkowa wystawiana jest dla klientów, którzy zapłacili po terminie płatności. Program wyliczy należne odsetki wg zadanego ich rodzaju. Notę odsetkową można wydrukować za dowolny okres czasu i dla wybranego kontrahenta;

Narzędzia

 • Kalkulator walutowy – umożliwia przeliczanie kwoty pieniężnych z poszczególnych walut na inne;
 • Kalkulator odsetkowy – po wskazaniu daty upływu terminu płatności dokumentu oraz kwoty do zapłaty kalkulator wyliczy wysokość należnych odsetek. Wysokość odsetek można wyliczyć na wskazany dzień i wg zadanego rodzaju odsetek;
 • Tabela kursów walut – pozwala na edycję kursów dziennych walut;
 • Informacje o zaległościach płatniczych – program kontroluje płatności na podstawie wystawionych faktur. W przypadku zaległych płatności kontrahenta, któremu wystawiana jest faktura program wyświetli ostrzeżenie wraz z listą niezapłaconych przez niego dokumentów;
 • Pobieranie średnich kursów walut NBP z Internetu – nowe kursy walut pobierać można z Internetu – program automatycznie zaktualizuje kursy dnia z wybranego okresu czasu;
 • Modyfikacja szablonów faktur VAT i druków – każdy szablon wydruku można zmodyfikować – dostępne w programie narzędzia umożliwiają zmianę wyglądu każdego dokumentu. Istnieje również możliwość zlecenia firmie „Sokaris” wykonania szablonu faktury wg załączonego wzoru;
 • Korespondencja seryjna (nalepki adresowe) – program umożliwia wydruk nalepek adresowych wskazanych kontrahentów – ułatwia to kontakt korespondencyjny pomiędzy firmą a jej klientami;
 • Cenniki – cennik można przygotować dla wybranego kontrahenta, lub wybranego progu cenowego. Dodatkowo można go ograniczyć do wybranych towarów, magazynów czy grup towarowych tak, aby jego zawartość zawsze odpowiadała aktualnym potrzebom;
 • Kopia zapasowa – podczas archiwizacji, program we wskazanym miejscu na dysku zapisze wszystkie dane wprowadzone wcześniej do „Faktura-NT” (dane kontrahentów, wypisane faktury, polecenia przelewu, itp.). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą być odtworzone na innej kopii programu lub też użyte w celu powrotu do stanu bazy danych z danego okresu;
 • Prawa dostępu – każdemu użytkownikowi indywidualnie administrator systemu może nadać prawa do wykonywania określonych czynności w programie lub je odebrać. Szybko i sprawnie można ustawić prawa dostępu do praktycznie każdej części programu. Oznacza to, że można np. zablokować możliwość generowania raportów sprzedaży osobie, której zadaniem jest tylko wystawianie i wydruk faktur. Możliwe jest stworzenie profili praw użytkownika, np. „Szef”, „Sprzedawca”, „Magazynier”, dzięki czemu nadawanie praw dostępu nowym pracownikom będzie odbywało się błyskawicznie;

Raporty

 • Raport kontrahentów – raport kartoteki kontrahentów umożliwia wydruk listy wybranych klientów firmy wraz z podstawowymi danymi na ich temat. Zakres danych mających znaleźć się w raporcie można ograniczyć korzystając z dostępnych opcji raportu;
 • Raporty towarów – raport kartoteki towarów umożliwia wydruk listy wybranych towarów sprzedawanych w Twojej firmie wraz z podstawowymi informacjami na ich temat;
 • Raporty magazynowe – raporty magazynowe umożliwiają pełna kontrolę nad stanami magazynowymi firmy. Korzystając z ich pomocy istnieje możliwość szybkiego zorientowania się w stanach magazynowych firmy czy też sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji na danym magazynie;
 • Raporty wystawionych dokumentów – pozwalają na przygotowanie i wydruk listy wystawionych w danym okresie dokumentów. Raport zawiera dane wszystkich wystawionych w wybranym okresie dokumentów wraz z podstawowymi informacjami na ich temat;
 • Analiza finansowa (obroty / zyski) – raporty analizy finansowej pozwalają na zorientowanie się w zyskach i obrotach firmy. Raporty można przygotować dla wskazanego kontrahenta i za dowolny okres;
 • Analiza płatności – raport zaległych płatności generuje dokument ilustrujący zaległości płatnicze kontrahentów wobec firmy lub też firmy w stosunku do swoich klientów. Pozwala to na zorientowanie się w zaległościach płatniczych firmy oraz na przyjrzenie się zaległościom płatniczym kontrahentów;

Przelewy

 • Przelewy bankowe – firma może występować zarówno w roli dłużnika jak i wierzyciela. Polecenie przelewu jest automatycznie drukowane dla faktur, których termin płatności jest późniejszy niż data wystawienia;
 • Przelewy ZUS, przelewy podatkowe – korzystając z dostępnych formularzy można wystawić polecenie przelewu do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym rozlicza się firma lub do Urzędu Skarbowego, któremu podlega firma. Wszystkie dostępne w programie formularze dokumentów spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące ich zawartości;
 • Eksport przelewów w formacie elixir-0 – polecenie przelewu można zapisać do pliku w formacie Elixir-0. Jest to uniwersalny format pliku przelewu używany przez banki. Dzięki temu można np. zrealizować przelew wystawiony w programie Faktura-NT wczytując go z pliku na stronie internetowej swojego banku lub wczytać do innego programu który obsługuje ten format. W jednym pliku można zapisać wiele poleceń przelewu, co ułatwia realizację przelewów np. zebranych z całego dnia pracy;